ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะส่งเสริมและพัฒนาให้โรงพยาบาลทุ่งฝนเป็น “องค์กรคุณธรรม”

โรงพยาบาลทุ่งฝน จ.อุดรธานี

www.thungfonhospital.go.th

THUNGFON HOSPITAL UDONTHANI

ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลทุ่งฝน ที่อยู่ : 134 หมู่ 11 ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 41310

โรงพยาบาลทุ่งฝน จ.อุดรธานี
www.thungfonhospital.go.th
 
ไทย : EN
ขนาดตัวอักษร
Hotline 042-268051

 
 

ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะส่งเสริมและพัฒนาให้โรงพยาบาลทุ่งฝนเป็น “องค์กรคุณธรรม”

admin, 4 ก.ย. 2566 14:28 น.
แก้ไขล่าสุด 4 ก.ย. 2566

รายละเอียด

นพ.ฉัตรชัย ประทุมทิพย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งฝน นำคณะบุคลากรโรงพยาบาลทุ่งฝน ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะส่งเสริมและพัฒนาให้โรงพยาบาลทุ่งฝนเป็น “องค์กรคุณธรรม” ในวันที่ 1 กันยายน 2566 ณ. ห้องประชุมหยาดทิพย์ โรงพยาบาลทุ่งฝน โดยใช้หลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วิถีวัฒนธรรมไทย และคุณธรรม 5 ประการ คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู มากำหนด ปัญหาที่อยากแก้ ได้แก่ 1. การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ไม่ฟุ่มเฟือย ปฏิบัติตนตามฐานานุรูป 2. กระตือรือร้นในการหาความรู้เพื่อพัฒนาการทำงานและการใช้ชีวิต และกำหนด ความดีที่อยากทำ ได้แก่ 1. แสดงออกซึ่งความเคารพในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ เป็นประมุข 2. เป็นโรงพยาบาลที่ประชาชนเชื่อมั่นในในความซื่อสัตย์สุจริต 3. มีจิตสาธารณะ พร้อมให้ความช่วยเหลือสังคม ซึ่งบุคลากรโรงพยาบาลทุ่งฝนทุกคนจะถือปฏิบัติเป็นกติการ่วมกัน เพื่อให้คุณธรรมนำการพัฒนา เกิดเป็นสังคมคุณธรรมต่อไป

ไฟล์เอกสาร -
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนตุลาคม 2562 (สขร1.)
 • EB22 1.2 โครงการ
 • แนวทางการคัดกรองวินิจฉัยโรคเบาหวาน คปสอ.ทุ่งฝน
 • ข่าวสมัครงานเปิดรับ
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการรับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้(รายวัน)
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการรับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องยา
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)ตำแหน่ง จพ.การเงินและบัญชี ๑ อัตรา
 • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 • ไตรมาสที่ 3 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย (เดือนเมษายน 2564)
 • 1.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 • ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนตุลาคม 2563
 •