โรงพยาบาลทุ่งฝน จ.อุดรธานี

www.thungfonhospital.go.th

THUNGFON HOSPITAL UDONTHANI

ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลทุ่งฝน ที่อยู่ : 134 หมู่ 11 ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 41310

โรงพยาบาลทุ่งฝน จ.อุดรธานี
www.thungfonhospital.go.th
 
ไทย : EN
ขนาดตัวอักษร
Hotline 042-268051

 
 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and transparency assessment : ITA

Administrator, 17 พ.ย. 2559 09:02 น.

EB1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

 • EB1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา)
 • EB1 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลบนเว๊บไซด์
 • EB1 เอกสารเชิงวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562
 • EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อ

 • EB2 กรอบแนวทางการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใน
 • EB2 คำสั่งแต่งตั้งผู้ปิดประกาศ และผู้ปลดประกาศ
 • EB2 แบบฟอร์มการเผยแพร่ผ่านเว็บไซด์
 • EB2 หนังสือเวียนกระทรวงสาธารณสุข สธ.0217/ว3001
 • EB2 แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจวงเงินเกิน 100,000 บาท
 • EB2 แบบแสดงความบริสุทธิ์วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท
 • EB2 แบบขอเผยแพร่กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อเสริมสร้าง
 • EB2 กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
 • EB2 ขออนุมัติเผยแพร่กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริม
 • EB2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง
 • EB2 ขออนุญาเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563
 • EB3หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

 • EB3 หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กด 0405.4/ว 322 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560
 • EB3 การเผยแพร่ในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางวงเงินเกิน 5,000 บาท
 • EB3 บันทึกการจัดซัดซื้อจัดจ้างวงเงิน 5,000 บาทขึ้นไป
 • EB3 บันทึกการจัดซัดซื้อจัดจ้างวงเงินสูงสุด
 • EB3 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563
 • EB3 การเผยแพร่ในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางวงเงินสูงสุด
 • EB4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการ และขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ

 • EB4 แบบฟอร์มขอเผยแผร่ข้อมูลผ่านเวปไซด์
 • EB4 คำสั่งแต่งตั้งผู้ปิดประกาศและปลดประกาศ
 • EB4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนตุลาคม 2562 (สขร1.)
 • EB4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนพฤศจิายน 2562 (สขร1.)
 • EB4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนธันวาคม 2562 (สขร1.)
 • EB4 หนังสือเวียน กค 0405.3/ว132 เรื่อง แนวทางการเปิดเผยราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานขอ
 • EB4 ขออนุญาตและเผยแพร่ผู้ปิดและปลดประกาศ
 • EB4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 (สขร1.)
 • EB4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน มกราคม 2563 (สขร1.)
 • EB4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน มีนาคม 2563 (สขร1.)
 • EB4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 (สขร1.)
 • EB4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน มิถุนายน 2563 (สขร1.)
 • EB4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน กรกฏาคม 2563 (สขร1.)
 • EB4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน มกราคม 2563 (สขร1.)
 • EB4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน สิงหาคม 2563 (สขร1.)
 • EB5หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานอย่างไร

 • EB5 1. ขออนุมัติดำเนินการโครงการหมอครอบครัว
 • EB5 2. รายการงานประชุม
 • EB5 3. ภายถ่ายกิจกรรม
 • EB5 4. ภาพกิจกรรมการประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 • EB5 5. บันทึกลงนาม,แบบฟอร์มเผยแพร่
 • EB6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่

 • EB6 1. ขออนุมัติดำเนินโครงการ
 • EB6 2. รายงานการประชุม
 • EB6 3. ภาพถ่ายกิจกรรม
 • EB6 4. บันทึกลงนาม,แบบฟอร์มเผยแพร่
 • EB7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่

 • EB 7 บันทึกข้อความอนุัติดำเนินโครงการ
 • EB 7 โครงการ
 • EB 7 รายงานประชุม/โครงการ กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียเข้าร่วมดำเนินการโครงก
 • EB 7 ถาพถ่ายประกอบกิจกรรมเพิ่มเติม
 • EB 7 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ และหรือพิจารณาสั่งการและปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเวบไซต์ของหน่
 • EB8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 • EB8 บันทึก คำสั่งบริหารจัดการนำเผยแพร๋บนเว็บไซต์
 • EB8 แจ้งกรอบแนวทางการเผยแพร่บนเว็บไซต์
 • EB8 ขั้นตอน แนวทางเผยแพร๋ข้อมูลทางเว็บไซต์
 • EB8 รายงานผลการติดตามการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
 • EB8 แบบขอเผยแพร่ขึ้นเว็บ
 • EB8 บันทึกลงนาม และขออนุญาตนำเผยแพราบนเว็บ
 • EB8 ขออนุญาตเผยแพร่บนเวป 3/2563
 • EB8 คำสั่งคณะกรรมการบริหาร และนำข้อมูลขึ้เวปหน่วยงาน3/2563
 • EB9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

 • EB9 หน่วยงานมีการเปิดเผย ข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
 • EB9 นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
 • EB9 แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วย
 • EB9 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และติดตามการประเมินผลการดำเนินการแผนการใช้จ่ายงบประมาณปร
 • EB9 หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน
 • EB9 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติหรือการให้บริการและร้องเรียนเรื่องการทุจริ
 • EB9 ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง แผนการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีที่ผ่านมา
 • EB9 ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง แผนการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
 • EB9 ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบ
 • EB9 ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุค
 • EB9 ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละเดือน(แบบ สขร.1 )
 • EB9 มาตรฐาน หรือคู่มือการปฏิบัติงาน
 • EB9 มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ (ภาระกิจให้บริการประชาชนตาม พรบ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตขอ
 • EB9สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนเมษายน 2563 (สขร1.)
 • EB9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 (สขร1.)
 • EB9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนมิถุนายน 2563 (สขร1.)
 • EB9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนมีนาคม 2563 (สขร1.)
 • EB9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนกรกฏาคม 2563 (สขร1.)
 • EB9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนสิงหาคม 2563 (สขร1.)
 • EB10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี

 • EB10 1. แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ แผนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2563
 • EB10 2. บันทึกข้อความอนุมัติแผน-แบบฟอร์มเผยแพร่
 • EB11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

 • EB11 1. บันทึกกรายงานประเมินผลตามแผนปฏิบัติการ
 • EB11 2. รายงานประเมินผลตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563
 • EB12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

 • EB 12 1. รายงานผลการกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานตามแผน ประจำปี 2563
 • EB 12 2. แบบรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชีวัดในการนิเทศ
 • EB 12 3. รายงานกำกับติดตามผลแผนปฏิบัติการ ไตรมาส 3 เดือน พฤษภาคม 2563
 • EB14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรฯ

 • EB 14 1.ขออนุญาตนำประกาศรายชื่อผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก
 • EB 14 2.ประกาศรายชื่อผู้มีผลการปฏิบัติการดีเด่นและดีมาก
 • EB 14 3.การกำหนดระดับผลการประเมินและอัตราร้อยละของฐานคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือน
 • EB 14 4.ภาพถ่ายประกอบ
 • EB15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

  EB16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน

 • EB 16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน
 • EB 16 มีคำสั่งมอบอำหมายผู้รับผิดชอบในการจัดการเรื่องร้องเรียน
 • EB 16 มีหลักฐานแสดงช่องทางการร้องเรียน
 • EB 16 มีคู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป
 • EB 16 มีคู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 • EB 16 มีแผน ขั้นตอน การร้องเรียนของผู้ใช้บริการ
 • EB16 มีรายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ
 • EB 16 มีรายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนให้ผู้บริหารทราบ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน
 • EB 16 มีบันทึกรายงานผลการดำเนินการให้ผู้บริหารทราบ และขออนุญาตเผยแพร่
 • EB 16 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
 • EB17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน

  EB18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน

  EB19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ฯ

  EB20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

  EB 21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไกฯ

  EB22 หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานฯ

  EB24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

 • EB24 1 ขออนุญาตเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆผ่านทางเว็บไซด์ของหน่วยงาน
 • EB24 2 แต่งตั้งผู้ปิดประกาศ และผู้ปลดประกาศ
 • EB24 3 Link แสดงหลักฐานจากเว๊บไซด์โรงพยาบาล http://thungfonhospital.go.th
 • EB24 4 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตาม แผนปฏิบัติการการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและ
 • EB24 5 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค
 • EB24 6 แบบรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราปรามการทุจริต
 • EB24 7 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมชมรมจริยธรรม
 • EB24 8โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม คปสอ.ทุ่งฝน
 • EB24 9 รานงานดำเนินการแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม แบบฟอร์ม 2
 • EB24 10 รายงานผลดำเนินการแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม แบบฟอร์ม 3
 • EB24 11 รายงานกากรดำเนินการโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
 • EB24 12 ขอเผยแพร่การดำเนินการโครงการสร้างคุณธรรม
 • EB24 13 ขอเผยแพร๋การดำเนินการแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
 • EB25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฯ

  EB26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ฯ