ITA โรงพยาบาลทุ่งฝน

โรงพยาบาลทุ่งฝน จ.อุดรธานี

www.thungfonhospital.go.th

THUNGFON HOSPITAL UDONTHANI

ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลทุ่งฝน ที่อยู่ : 134 หมู่ 11 ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 41310

โรงพยาบาลทุ่งฝน จ.อุดรธานี
www.thungfonhospital.go.th
 
ไทย : EN
ขนาดตัวอักษร
Hotline 042-268051

 
 

ITA โรงพยาบาลทุ่งฝน ปี 2563

Administrator, 18 พ.ย. 2559 09:09 น.
# ชื่อหัวข้อ วันที่ เอกสาร
1 EB1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา) 12 ธ.ค. 2562 08:42 น.
2 EB1 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลบนเว๊บไซด์ 12 ธ.ค. 2562 09:42 น.
3 EB1 เอกสารเชิงวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 12 ธ.ค. 2562 10:29 น.
4 EB2 กรอบแนวทางการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใน 12 ธ.ค. 2562 11:03 น.
5 EB2 คำสั่งแต่งตั้งผู้ปิดประกาศ และผู้ปลดประกาศ 12 ธ.ค. 2562 14:53 น.
6 EB2 แบบฟอร์มการเผยแพร่ผ่านเว็บไซด์ 12 ธ.ค. 2562 14:54 น.
7 EB2 หนังสือเวียนกระทรวงสาธารณสุข สธ.0217/ว3001 12 ธ.ค. 2562 14:55 น.
8 EB2 แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจวงเงินเกิน 100,000 บาท 12 ธ.ค. 2562 14:55 น.
9 EB2 แบบแสดงความบริสุทธิ์วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท 12 ธ.ค. 2562 14:56 น.
10 EB2 แบบขอเผยแพร่กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อเสริมสร้าง 12 ธ.ค. 2562 14:57 น.
11 EB2 กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส 12 ธ.ค. 2562 14:57 น.
12 EB2 ขออนุมัติเผยแพร่กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริม 12 ธ.ค. 2562 14:58 น.
13 EB2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง 12 ธ.ค. 2562 14:58 น.
14 EB3 หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กด 0405.4/ว 322 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560 12 ธ.ค. 2562 16:15 น.
15 EB3 การเผยแพร่ในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางวงเงินเกิน 5,000 บาท 12 ธ.ค. 2562 16:15 น.
16 EB3 บันทึกการจัดซัดซื้อจัดจ้างวงเงิน 5,000 บาทขึ้นไป 12 ธ.ค. 2562 16:15 น.
17 EB3 บันทึกการจัดซัดซื้อจัดจ้างวงเงินสูงสุด 12 ธ.ค. 2562 16:15 น.
18 EB3 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 12 ธ.ค. 2562 16:15 น.
19 EB4 แบบฟอร์มขอเผยแผร่ข้อมูลผ่านเวปไซด์ 13 ธ.ค. 2562 10:01 น.
20 EB4 คำสั่งแต่งตั้งผู้ปิดประกาศและปลดประกาศ 13 ธ.ค. 2562 10:00 น.
21 EB3 การเผยแพร่ในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางวงเงินสูงสุด 12 ธ.ค. 2562 16:15 น.
22 EB4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนตุลาคม 2562 (สขร1.) 13 ธ.ค. 2562 10:05 น.
23 EB4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนพฤศจิายน 2562 (สขร1.) 13 ธ.ค. 2562 10:05 น.
24 EB4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนธันวาคม 2562 (สขร1.) 13 ธ.ค. 2562 10:05 น.
25 EB4 หนังสือเวียน กค 0405.3/ว132 เรื่อง แนวทางการเปิดเผยราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานขอ 13 ธ.ค. 2562 10:06 น.
26 EB4 ขออนุญาตและเผยแพร่ผู้ปิดและปลดประกาศ 13 ธ.ค. 2562 10:26 น.
27 EB9 หน่วยงานมีการเปิดเผย ข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 13 มี.ค. 2563 11:34 น.
28 EB9 นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 13 มี.ค. 2563 12:22 น.
29 EB9 แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วย 13 มี.ค. 2563 12:25 น.
30 EB9 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และติดตามการประเมินผลการดำเนินการแผนการใช้จ่ายงบประมาณปร 13 มี.ค. 2563 12:28 น.
31 EB9 หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน 13 มี.ค. 2563 12:31 น.
32 EB9 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติหรือการให้บริการและร้องเรียนเรื่องการทุจริ 13 มี.ค. 2563 12:35 น.
33 EB9 ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง แผนการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีที่ผ่านมา 13 มี.ค. 2563 12:38 น.
34 EB9 ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง แผนการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 13 มี.ค. 2563 12:39 น.
35 EB9 ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบ 13 มี.ค. 2563 12:40 น.
36 EB9 ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุค 13 มี.ค. 2563 12:44 น.
37 EB9 ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละเดือน(แบบ สขร.1 ) 13 มี.ค. 2563 14:03 น.
38 EB9 มาตรฐาน หรือคู่มือการปฏิบัติงาน 13 มี.ค. 2563 14:03 น.
39 EB9 มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ (ภาระกิจให้บริการประชาชนตาม พรบ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตขอ 13 มี.ค. 2563 14:05 น.
40 EB 16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน 15 มี.ค. 2563 02:40 น.
41 EB 16 มีคำสั่งมอบอำหมายผู้รับผิดชอบในการจัดการเรื่องร้องเรียน 15 มี.ค. 2563 02:45 น.
42 EB 16 มีหลักฐานแสดงช่องทางการร้องเรียน 15 มี.ค. 2563 02:46 น.
43 EB 16 มีคู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป 15 มี.ค. 2563 02:48 น.
44 EB 16 มีคู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต 15 มี.ค. 2563 02:48 น.
45 EB 16 มีแผน ขั้นตอน การร้องเรียนของผู้ใช้บริการ 15 มี.ค. 2563 02:49 น.
46 EB16 มีรายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ 15 มี.ค. 2563 02:50 น.
47 EB 16 มีรายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนให้ผู้บริหารทราบ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน 15 มี.ค. 2563 02:51 น.
48 EB 16 มีบันทึกรายงานผลการดำเนินการให้ผู้บริหารทราบ และขออนุญาตเผยแพร่ 15 มี.ค. 2563 02:51 น.
49 EB 16 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ 15 มี.ค. 2563 02:53 น.
50 EB 7 บันทึกข้อความอนุัติดำเนินโครงการ 16 มี.ค. 2563 02:29 น.
51 EB 7 โครงการ 16 มี.ค. 2563 02:30 น.
52 EB 7 รายงานประชุม/โครงการ กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียเข้าร่วมดำเนินการโครงก 16 มี.ค. 2563 02:33 น.
53 EB 7 ถาพถ่ายประกอบกิจกรรมเพิ่มเติม 16 มี.ค. 2563 02:35 น.
54 EB 7 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ และหรือพิจารณาสั่งการและปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเวบไซต์ของหน่ 16 มี.ค. 2563 02:37 น.
55 EB5 รายงานการประชุม 16 ก.ค. 2563 15:00 น.
56 EB5รายงานผู้บริหารทราบสั่งการ 16 ก.ค. 2563 15:01 น.
57 EB5 ขออนุมัติดำเนินการโครงการหมอครอบครัว 16 ก.ค. 2563 15:00 น.
58 EB5Print screen (ไตรมาส3) 16 ก.ค. 2563 15:01 น.
59 EB8วิธีปฏิบัติการจัดวางระบบการเผยแพร่ข้อมูล 16 ก.ค. 2563 15:03 น.
60 EB8รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงาน 16 ก.ค. 2563 15:03 น.
61 EB8ประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 16 ก.ค. 2563 15:04 น.
62 EB8ประกาศจังหวัดอุดรธานี แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 16 ก.ค. 2563 15:06 น.
63 EB8แบบสำรวจหลักฐาน 16 ก.ค. 2563 15:06 น.
64 EB8แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล 16 ก.ค. 2563 15:06 น.
65 EB8บันทึกข้อมความ ประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 16 ก.ค. 2563 15:07 น.
66 EB8บันทึกข้อความ ข้อสั่งการ 16 ก.ค. 2563 15:07 น.
67 EB8ตัวอย่าง แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล 16 ก.ค. 2563 15:07 น.
68 EB8คำสั่งมอบหมายการดำเนิงานผ่านเว็บไซต์ 16 ก.ค. 2563 15:07 น.
69 EB8คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารเว็บไซต์ 16 ก.ค. 2563 15:08 น.
70 EB8ขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 16 ก.ค. 2563 15:08 น.
71 EB8การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ 16 ก.ค. 2563 15:08 น.
72 EB8Flow การจัดระบบการเผยแพร่ข้อมูล 16 ก.ค. 2563 15:09 น.
73 EB8ภาพ Print Screen จากเว็บไซต์ 16 ก.ค. 2563 15:25 น.